Štvrtok

06.06.2019 08:31

SJL: Osoba a číslo slovies - str.108,109, Samostatná práca

Geometria: Rysovanie kružníc str.47 + rysovanie do malého zošita, D.ú. str.47/cv.25,24

Vlastiveda: Vodstvo v krajine

Čítanie: Kto je tam - čítanie z knihy Pompon

—————

Späť