VEU/ITV

Vysokoefektívne učenie VEU/Integrované tematické vyučovanie /ITV/ Časť pedagógov /vrátane mňa/vyučujúcich na 1. stupni našej školy absolvovala základný výcvik ITV v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú a používa vo svojej práci prvý stupeň tohto inovačného výchovno- vzdelávacieho programu.

Vzdelávací model ITV /vysokoefektívneho učenia/ je vyučovacia metóda amerických autoriek Susan Kovalik a Karek Olsen, prispôsobená na slovenské podmienky je akreditovaná MŠ SR a overená v praxi už viac ako 15 rokov. ITV je označované ako humanistické, na dieťa orientované vyučovanie, ktoré je založené na účasti detí a ich praktických skúsenostiach. Vyznačuje sa špecifickými črtami, ako sú: zmysluplný obsah, neprítomnosť ohrozenia, obohatené prostredie, rešpektovanie dieťaťa, primeraný čas na prácu, okamžitá spätná väzba medzi učiteľom a žiakom, nácvik postupov tímovej spolupráce, dokonalé zvládnutie, slovné hodnotenie. Klasické 45 min. hodiny sú nahradené dlhšími časovými úsekmi- cca 90 min., v nich sa spájajú 2-3 predmety, pozornosť dieťaťa je sústredená na tú ktorú tému. V našej triede je integrujúcim predmetom prírodoveda a základné ciele nám pomáha napĺňať celoročná téma Kitty a jej priatelia. Hlavné rozdiely medzi ITV vyučovaním a tradičným vzdelávaním sú: * dieťa má pozitívny vzťah k škole * absencia strachu a stresu z vyučovania * dieťa je aktívne, nebojí sa prejaviť * žiadne alebo menej domácich úloh * rešpektovanie dieťaťa * adekvátny čas na vypracovanie úloh v škole * možnosť výberu * rozvoj kreativity a komunikačných schopností dieťaťa * celková priateľská a rodinná atmosféra v triede, dôraz na podporu sociálnych zručností * pravidlá a otvorená diskusia o problémoch * absencia šikanovania * koncepcia striedania práce a relaxu * slovné hodnotenie vyzdvihujúce osobné úspechy a snahu a poukazujúce na to, čo treba precvičiť - koncipované motivačne a priateľsky Metodika rozvoja životných zručností vytvára prostredie bez pocitu strachu a napätia motivuje používať spoločné normy správania sa v triede. Rozvíjame životné zručnosti: AKTÍVNE POČÚVANIE- sústredené počúvanie so zámerom pochopiť/ ušami, očami, srdcom/ SPOLUPRÁCA- preferovanie skupinovej práce pred individuálnou - pochopenie významu a výhod spolupráce, spolupráca ako prirodzená stratégia, aj bez neustálej pomoci zo strany dospelých, vyššia frekvencia návrhov spoločných riešení STAROSTLIVOSŤ- všímať si, čo potrebujú íní, pomáhať im starať sa o nich.

Na nácvik životných zručností využívame na vyučovacích hodinách prostredníctvom komunity/ riadený rozhovor v kruhu/, a aktivít rôzneho charakteru s cieľom pochopiť význam konkrétnej zručnosti pre život / práca s textom, didaktické hry, pohybové aktivity, skupinová práca, psychosociálne aktivity.../ Realizácia vyučovacích blokov ITV/VEU je v 1. ročníku je ešte dosť obmedzená, pretože integrácia jednotlivých predmetov je dosť náročná, vzhľadom na postupnosť obsahu učebných osnov predmetu slovenský jazyk a matematika. Po niekoľkoročnom uplatňovaní ITV/VEU v svojej praxi som ale úprimne presvedčená, že je skvalitnením a spestrením vyučovacieho procesu. Prináša zmenu, ktorá spočíva v prechode od informatívneho vyučovania k objavnému, od direktívneho ku komunikatívnemu s dôrazom na sociálne zručnosti žiakov.